دعاوی ملکی

دعاوی ملکی – گروه حقوقی کمالی

دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه‌ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می‌شوند. اموال غیر منقول به اموالی گفته می‌شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین، خانه وغیره … از جمله این دعاوی می‌توان به الزام تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار، خلع ید، تقسیم و افراز، دعاوی ملکی شهرداری، دعاوی انتقال ملک غیر و دعاوی رفع تصرف عدوانی از ملک مورد ادعا می‌توان اشاره کرد. همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی و حوزه کاری یک وکیل ملکی قرار می‌گيرد.

 

دعاوی ملکی

پیام بگذارید